Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu

 
DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
·  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
·  praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza,
·  ukończony kurs specjalizacyjny (lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego) w dziedzinie pielęgniarstwa
   anestezjologicznego i intensywnej opieki,
·  udokumentowany proces podyplomowego rozwoju zawodowego: szkolenia specjalizacyjne i specjalistyczne,
   kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne, szkolenia w zakresie dydaktyki oraz prowadzenia badań naukowych,
·  udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania
   kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
·  kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·  doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·  znajomość języka angielskiego,
·  umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopia prawa wykonywania zawodu,
6. kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane specjalizacje, certyfikaty, zaświadczenia,
    dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona
    internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca
    do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
      (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
      z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).

Informacje:
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium
  Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia
  20 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca 2021 r.   
· Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale:  3205-3500 zł brutto.
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
  bez podania przyczyn.
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.04.2021
Data publikacji:
20.04.2021 14:21
Data aktualizacji:
07.05.2021 09:56
Liczba wyświetleń:
561
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UNIEWAznienie_asystent_KPielegniarstwa.pdf170.17 KB