Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU           

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne)
w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·      stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,
·       tytuł zawodowy lekarza,
·      prawo wykonywania zawodu lekarza,
·      ukończony kurs specjalizacyjny (lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego) w dziedzinie chorób
    wewnętrznych i/lub chorób płuc
,
·      udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
     wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko
     – Mazurskiego w Olsztynie,
·       udział w polskich i/lub zagranicznych projektach badawczych,
·       kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·       doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·       znajomość języka angielskiego,
·       umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6.    kopia prawa wykonywania zawodu,
7.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
     - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
8.    wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9.    deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja
     upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
     poz. 85),
12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego
    Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
    w terminie do dnia 20 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca
    2021 r.
·     Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale:  3205-3500 zł brutto.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.
    z 2020 r., poz. 85).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.04.2021
Data publikacji:
20.04.2021 14:32
Data aktualizacji:
07.05.2021 10:02
Liczba wyświetleń:
557
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UNIEWAZNIENIE_asystent_Katedra_Pulmonologii.pdf175.32 KB