Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa

 
DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Położnictwa
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
·  wykształcenie związane z położnictwem i/lub pielęgniarstwem oraz dietetyką i żywieniem człowieka,
·  udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania
   kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
·  członkostwo w polskich i/lub zagranicznych projektach badawczych,
·  aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji,
·  kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·  doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·  biegła znajomość języka angielskiego,
·  umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6. zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM
    w Olsztynie,
7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona
    internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
    (BIP UWM - „baza dokumentów”),
10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
      z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium
    Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia
    20 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca 2021 r.   
·   Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.04.2021
Data publikacji:
20.04.2021 14:36
Data aktualizacji:
20.04.2021 14:36
Liczba wyświetleń:
423
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument