Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Lingwistyki Stosowanej

 

DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Lingwistyki Stosowanej
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
·   stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
·   dorobek naukowy;  w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku co najmniej:
   a) 4 publikacje w czasopiśmie popularnonaukowym lub
   b) 2 publikacje w czasopiśmie z list MNiSW lub
   c) 1 skrypt lub
   d) 2 rozdziały w monografii wieloautorskiej,
·   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania języka rosyjskiego,
   wiedzy o Rosji i kultury rosyjskiej oraz komunikacji międzykulturowej.
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4,
    tab. 4a Statutu UWM)
link ]
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     [ 
link ]
8.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9.    Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3300-4000 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,
  ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 21 maja 2021 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.
                                                                            
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.04.2021
Data publikacji:
21.04.2021 10:10
Data aktualizacji:
21.04.2021 10:10
Liczba wyświetleń:
469
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument