Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki

 
DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478
z późn. zm.)
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:
·   stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,
·   dorobek publikacyjny w zakresie kryminalistyki oraz inną aktywność naukową, dydaktyczną,
   organizacyjną i w zakresie kształcenia kadr naukowych, co najmniej na poziomie wymagań
   kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
·   predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
·   doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·   umiejętność pracy w zespole,
·   biegłą znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka
   polskiego (dotyczy obcokrajowców).
 
Mile widziane:
·   doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
·   doświadczenie w pozyskiwaniu projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych.
·   dobra znajomość drugiego języka obcego.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
·   Podanie o zatrudnienie  (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie);
·   Życiorys;
·   Kwestionariusz osobowy (BIP UWM);
·   Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego;
·   Wykaz dorobku publikacyjnego oraz potwierdzonego aktywnego udziału w konferencjach
   dydaktycznych lub naukowych oraz kierownictwa lub wykonawstwa w projektach badawczych;
·   Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców;
·   Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie
   podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
   o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.);
·   Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N;
·   Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej;
·   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
   (nie dotyczy pracowników UWM);
·   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia
   Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).
 
Informacje:
·   Zgłoszenia na konkurs należy składać w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10, w terminie
   do 28 maja 2021 r.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2021 r.
   poz. 478
z późn. zm.).
·   Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4.680 zł.
·   Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania
   dokumentów.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Prawa i Administracji
Wytworzył:
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.04.2021
Data publikacji:
23.04.2021 12:52
Data aktualizacji:
01.07.2021 15:37
Liczba wyświetleń:
823
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki_konkurs_adiunkt_K_Kryminologii.pdf170.14 KB