Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych (post-doc) w Katedrze Inżynierii Budowlanej w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta w grupie pracowników badawczych (post-doc) w Katedrze Inżynierii Budowlanej
 
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1.    Stopień naukowy doktora nauk technicznych (który nie został nadany przez Uniwersytet
     Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w zakresie budownictwa, górnictwa, geofizyki lub geotechniki
     uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być
     przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni)
     udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku
     z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania
     na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych
     w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione
     dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
2.    Dorobek publikacyjny w naukowych czasopismach zagranicznych z IF. Indeks Hirsha
     przynajmniej 5 według Scopus.
3.    Przynajmniej jedna publikacja dotycząca Lunar Soil Simulants w czasopiśmie znajdującym się
     na Ministerialnej Liście Czasopism Punktowanych.
4.    Doświadczenie w badaniach lub analizach Lunar Soil Simulants.
5.    Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem STATISTICA lub podobnym (np. MATLAB) oraz
     znajomość zaawansowanych analiz statystycznych (np. PCA).
6.    Doświadczenie w samodzielnej badawczej pracy laboratoryjnej.
7.    Doświadczenie w przygotowywaniu niekonwencjonalnych stanowisk badawczych.
8.    Umiejętność samodzielnej pracy, jak i w zespole.
9.    Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
10. Doświadczenie w kierowaniu/uczestnictwie w projekcie badawczym realizowanym ze środków
     Narodowego Centrum Nauki (NCN) lub innych projektów badawczych.
11. Aktywny udział w konferencjach naukowych.
 
Udział w projekcie:
Post-doc będzie uczestniczył w badaniach projektu SONATA BIS-10, pt. „Wydobycie regolitu na powierzchni księżyca w warunkach obniżonej grawitacji” realizowanym w konsorcjum naukowym. Koordynatorem realizacji projektu w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie jest Pan
dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM.
  
Udział w zadaniach badawczych:
Nr 1 – Mechanika materiałów sypkich w środowisku księżycowym.
Nr 4 – Analiza koncepcyjna procesu wzbogacania regolitu w warunkach obniżonej grawitacji.
Nr 7 – Przygotowanie i przeprowadzenie testów procesu wzbogacania regolitu w warunkach
          księżycowych.
Nr 9 – Opracowanie planu rozwoju wybranych technologii wydobycia i wzbogacania regolitu
 
Szczegółowy zakres obowiązków:
1. Przegląd i synteza publikacji naukowych z zakresu inżynierii lądowej i geotechniki dotyczących
    LSS.
2. Badania nad systemami wzbogacania regolitu dedykowanych dla środowiska o niskiej grawitacji.
3. Przygotowanie symulacji i badań mechaniki gruntów księżycowych.
4. Przygotowanie stanowisk badawczych do walidacji opracowanych technik.
5. Badanie systemu wzbogacania - przygotowywanie dokumentacji i raportów.
 
Typ konkursu NCN: SONATA BIS-10-ST
Okres składania ofert: od 23.04.2021 do 23.05.2021,
Forma składania ofert: e-mail
Termin rozstrzygnięcia: 24.05.2021
 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie zatrudniony na pełen etat przez 36 miesięcy. W tym czasie wyłoniony kandydat, jako uczestnik projektu, nie będzie mógł pobierać wynagrodzenia na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Polski) ani pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN. Wynagrodzenie brutto w wymienionym okresie będzie wynosiło 10 000 PLN (brutto/brutto)/miesiąc.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie:  01.06.2021 r.
 
Wymagane dokumenty:
-     podanie (kierowane do Prorektora ds. polityki naukowej i badań UWM w Olsztynie);
-     Curriculum vitae;
-     odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;
-     kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM);
-     wykaz publikacji oraz projektów badawczych;
-     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy w grupie pracowników
    badawczych (post-doc) (
obowiązujący w UWM);
-      oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
    Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478
    z późn. zm.);
-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (obowiązujący w UWM);
-      list rekomendacyjny spoza UWM.
 
Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Koordynatora projektu w UWM: jacek.katzer@uwm.edu.pl
 
Komisja Stypendialna a zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów
o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Katedra Inżynierii Budowlanej
Wytworzył:
dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.04.2021
Data publikacji:
23.04.2021 13:11
Data aktualizacji:
24.05.2021 14:55
Liczba wyświetleń:
856
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
post_doc_asystent_sonata.pdf44.13 KB