Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UniwersytetU warmińsko-MazurskiEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiadać stopień magistra z zakresu geodezji i kartografii,
 • zainteresowania badawcze z zakresu monitorowania stanu ziemskiej jonosfery z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych,
 • doświadczenie w analizach dokładności map jonosfery,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych, w tym międzynarodowych.
 • znajomość metod zarządzania projektami: Prince2 oraz AgilePM,
 • znajomość środowiska programistycznego Matlab,
 • doświadczenie z zakresu prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych,
 • doświadczenie z zakresu przygotowania publikacji naukowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego dot. obcokrajowców),
 • prawo jazdy kategorii B.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 4. Potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub równorzędnych.
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
 6. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 7. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe ).
 8. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych
  i organizacyjnych w perspektywie co najmniej pięciu lat – opracowanie w formie konspektu nie powinno przekraczać 2 stron
  formatu A4.
 9. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a) http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 12. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.),
 13. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe ).
 14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego–dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 15.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
Informacje:
Dokumenty wymienione w pkt 6, 7 i 8 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wg.dziekan@uwm.edu.pl 
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16,
  w terminie od 29 kwietnia do 29 maja 2021 roku w godz. 8.00-10.00.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację Kandydata przed Komisją Konkursową osiągnięć
  i planów, o których mowa w pkt 7 i 8 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta wynosi 3 465,00 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
  z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.04.2021
Data publikacji:
29.04.2021 12:56
Data aktualizacji:
14.06.2021 19:50
Liczba wyświetleń:
686
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
informacja_o_wynikach_konkursu.pdf52.03 KB