Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·   ukończone studia medyczne (tytuł zawodowy lekarza);
·   specjalizacja: choroby wewnętrzne i reumatologia;
·   doświadczenie w pracy w oddziale reumatologii;
·   stopień doktora habilitowanego;
·   doświadczenie w pracy dydaktycznej;
·   znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft Office;
·   predyspozycje do pracy w zespole, kultura osobista;
·   predyspozycje do pracy naukowo-badawczej;
·   co najmniej 80 pkt. MNiSW;
·   w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;
·   co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
·   co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
·   co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę;
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza
    bibliometryczna,  
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-
    dydaktycznego,
8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
    20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
10. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących
      działalność naukową (bez daty),
11. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
      (bez daty);
 
Informacje:
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 30.05.2021.            Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 18.06.2021.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-4700 zł.
    brutto
·   Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyny.
·   Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r.
    poz. 478).
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.04.2021
Data publikacji:
30.04.2021 09:39
Data aktualizacji:
29.06.2021 12:42
Liczba wyświetleń:
679
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt_KCHPiP.pdf234.49 KB