Nr 85 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Markowskiego

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 85
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Markowskiego
 
 
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1789), w związku
z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 roku
poz. 261),
w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669 ze zm.) oraz w związku z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września
2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)
uchwala się co następuje:
 
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – działając na wniosek promotora dr hab.
Andrzeja Kucnera – wyznacza recenzentów w otwartym przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha
Markowskiego w osobach:
  1)  dr hab. Joanny Hańderek, prof. UJ,
  2)  dr hab. Leszka Kleszcza, prof. UWr.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.04.2021
Data publikacji:
03.05.2021 15:37
Data aktualizacji:
03.05.2021 16:08
Liczba wyświetleń:
664
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_85_2021.pdf50.82 KB