NR 86 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Markowskiego

UCHWAŁA NR 86
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Markowskiego
 
Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule
w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1789), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu
i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 roku poz. 261), oraz w związku z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 522 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.), uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisje w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Markowskiego:
1)  Komisja egzaminacyjna w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy
    doktorskiej – filozofia:
    a)  prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski – przewodniczący,
    b)  dr hab. Andrzej Kucner – promotor,
    c)   dr hab. Lech Ostasz, prof. UWM,
    d)  dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM.
2)  Komisja egzaminacyjna z dyscypliny dodatkowej – socjologia
    a)  prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski – przewodniczący,
    b)  dr hab. Andrzej Kucner – promotor,
    c)  prof. dr hab. Marek Sokołowski – egzaminator.
3)  Komisja egzaminacyjna z języka obcego – język angielski
    a) prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski – przewodniczący,
    b) dr hab. Andrzej Kucner – promotor,
    c) dr Monika Cichmińska – egzaminator.
4)  Komisja do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej:
    a) prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski,
    b) dr hab. Andrzej Kucner,
    c) dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ,
    d) dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr.,
    e) dr hab. Lech Ostasz, prof. UWM,
    f)  dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM,
    g) dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM,
    h) dr hab. Dorota Sepczyńska.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.04.2021
Data publikacji:
03.05.2021 15:44
Data aktualizacji:
03.05.2021 16:09
Liczba wyświetleń:
661
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_86_2021.pdf66.98 KB