Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Lingwistyki Stosowanej

 
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Lingwistyki Stosowanej
                                                                                                                              
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
·     co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych,
·     udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania języka
    niemieckiego, przede wszystkim niemieckiego języka specjalistycznego,
·     doświadczenie w wykorzystywaniu form i metod kształcenia na odległość, w tym platform
    e-learningowych w procesie kształcenia,
·     w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku co najmniej: a) 4 publikacje w czasopiśmie
    popularnonaukowym lub b) 2 publikacje w czasopiśmie z list MNiSW lub c) 1 skrypt lub
    d) 2 rozdziały w monografii wieloautorskiej.
Wymagane dokumenty:
1.   Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.   Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab.
    4a Statutu UWM)
link ]
3.    Życiorys (CV)
4.    Kwestionariusz osobowy link ]
5.    Odpis dyplomu
6.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.    Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     [ 
link ]
8.     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9.     Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
Informacja:
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
       art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478);
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
       bez podania przyczyn;
·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
·         Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 3300-4000 PLN;
·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1,
      10-725 Olsztyn, w terminie do 4 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca
      2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
03.05.2021
Data publikacji:
04.05.2021 15:22
Data aktualizacji:
24.06.2021 12:29
Liczba wyświetleń:
751
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
WYNIKI KONKURSU2.doc258 KB