Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE AGROTECHNOLOGII I AGROBIZNESU

 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w KATEDRZE AGROTECHNOLOGII I AGROBIZNESU
 
Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:
1.    posiadać tytuł zawodowy doktora habilitowanego w zakresie ekonomii i finansów, specjalność
     ekonomika rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich,
2.    posiadać co najmniej 1300 pkt. za publikacje oryginalne i przeglądowe z wykazu MNiSW, w tym
     co najmniej 500 pkt. uzyskanych jako pierwszy autor z zakresu dyscypliny rolnictwo
     i ogrodnictwo oraz ekonomii i finansów,
3.    legitymować się znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym
     prowadzenie zajęć dydaktycznych,
4.    legitymować się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie,
5.    legitymować się ukończonym szkoleniem z zakresu przygotowania pedagogicznego,
6.    posiadać doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu:
     rachunkowość rolnicza, ekonomia, ekonomika rolnictwa, ekonomia rozwoju, 
7.    posiadać znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych
     (MS Word, Excel, Power Point, Statistica)
8.    odbył/a staże w zagranicznych uczelniach naukowych,
9.    był/a kierownikiem i wykonawcą w projektach finansowych przez NCN,
10. był/a promotorem i recenzentem rozpraw doktorskich.
 
Kandydaci składają w Dziekanacie Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:
1.    podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
2.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
3.    autoreferat
4.    odpis dyplomu doktora habilitowanego,
5.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych,
     wykaz z biblioteki,
6.    tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie
     z dnia 21 maja 2019 r.)
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora
     uczelni, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
8.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478,
     ze  zm.),
9.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
10. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
11. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie  nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
 
Informacje:
1.    Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn.
     Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia  11 czerwca 2021 r. 
2.    Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-
     dydaktycznych zawiera się w przedziale:  5321 zł brutto.
3.    Konkurs ma charakter jednoetapowy.
4.    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyny.
5.    Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
     oferty.
6.    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
     (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.478 ze
. zm.).
 
Data ogłoszenia: 06.05.2021 r.  
Termin składania ofert:  04.06.2021 r.
 
 
Dziekan
prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Rolnictwa i Lesnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski - dziekan
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
04.05.2021
Data publikacji:
05.05.2021 12:40
Data aktualizacji:
15.06.2021 14:23
Liczba wyświetleń:
650
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu.docx31.91 KB