Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Neurologii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·    tytuł naukowy doktora nauk medycznych;
·    specjalizacja z neurologii;
·    udokumentowany dorobek naukowo-badawczy i organizacyjny z zakresu neurologii;
·    doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami;
·    biegła znajomość języka angielskiego;
·    umiejętność pracy w zespole;
·    co najmniej 80 pkt. MNiSW;
·    w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;
·    co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
·    co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
·    co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę;
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
6.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć,
     analiza bibliometryczna,  
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     badawczo-dydaktycznego,
8.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
9.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
10. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
      prowadzących działalność naukową (bez daty),
11. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej
     lub artystycznej (bez daty);
 
Informacje:
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
  Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
  w terminie do dnia 05.06.2021.
  Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 18.06.2021.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
  4680-4700 zł brutto
·  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
  przez Rektora bez podania przyczyny.
·  Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
  oferty.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U.
  z 2021 r. poz. 478
).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lelarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.05.2021
Data publikacji:
06.05.2021 11:25
Data aktualizacji:
29.06.2021 13:20
Liczba wyświetleń:
713
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki_adiunkt_KNeurologii.pdf234.33 KB