Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs 
na 1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
·   tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera w dyscyplinie matematyka lub informatyka (albo równorzędny),
·   dorobek naukowy z zakresu modelowania matematycznego i programowania,
·   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
·   biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności badawczo-dydaktycznej
    i organizacyjnej,
3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
4. odpis dyplomu magistra, magistra inżyniera (albo równorzędny),
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta
    w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
    (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598  ,
6. deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
    oraz zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu
    o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy 
    http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji  http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
 • bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale
  3205 - 4500,- zł
 • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia
  07 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
prof. dr hab. Adam Doliwa
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
06.05.2021
Data publikacji:
07.05.2021 11:06
Data aktualizacji:
14.06.2021 19:30
Liczba wyświetleń:
639
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
inform_o wyn_konk_1asBD_KISiMM140621.pdf259.71 KB