Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (post-doc) w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

 
 
 
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników badawczych (post-doc)
w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 
Warunki przystąpienia do konkursu:
-   stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, który nie został nadany przez
   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem
   zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie
   na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub
   świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu
   można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem
   dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18
   miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw
   w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
-   praca doktorska opublikowana w postaci monografii lub zbioru publikacji;
-   dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR;
-   doświadczenie w kierowaniu/uczestnictwie w projekcie badawczym realizowanym ze środków 
   Narodowego Centrum Nauki (NCN) lub innych projektów badawczych;
-   doświadczenie w zakresie przygotowania próbek z matryc roślinnych;
-   doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik chromatograficznych
   i spektrometrycznych;
-   krajowe lub zagraniczne staże/praktyki;
-   aktywny udział w konferencjach naukowych;
-   biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie.
 
Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:
- umiejętność stosowania metod badawczych współczesnej fizjologii roślin w tym uprawa roślin
  w warunkach szklarniowych oraz in vitro (mile widziane doświadczenie w traktowaniu roślin
  związkami szkodliwymi);
- umiejętność stosowania metod biochemicznych (przygotowanie i analiza testami biochemicznymi
  ekstraktów roślinnych);
- wiedza i umiejętność przygotowania próbek metodą mineralizacji, rozcieńczania i ekstrakcji
  do oznaczania pierwiastków;
- analiza materiału roślinnego i ekstraktów z wykorzystaniem technik spektrometrii mas
  (
ICP-MS, HPLC ICP-MS, SEC-ICP-MS);
- znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach fizjologicznych (np. oznaczania
  czynnika translokacji i współczynnika biokoncentracji w roślinie)
 
Oczekiwane predyspozycje:
-   zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów
   metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych;
-   gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach
   i kursach szkoleniowych;
-   umiejętność pracy w zespole.
Warunki zatrudnienia:
-   umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
-   okres zatrudnienia 24 miesiące;
-   wynagrodzenie 10 000 PLN miesięcznie (brutto/brutto);
-   praca w ramach projektu badawczego NCN-OPUS 18, pt.: „Nowe strategie otrzymywania
   związków bioaktywnych na bazie krzemu”;
-   niepobieranie wynagrodzenia na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę
   zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz
   niepobieranie innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich
   w konkursach NCN - w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku post-doc.
 
 
Wymagane dokumenty:
-   podanie (kierowane do Prorektora ds. polityki naukowej i badań UWM w Olsztynie);
-   Curriculum vitae;
-   odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;
-   kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM);
-   wykaz publikacji oraz projektów badawczych;
-   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
   w grupie pracowników badawczych (post-doc) (obowiązujący w UWM);
-   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
   Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn.
   zm.);
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (obowiązujący w UWM);
- dwa listy rekomendacyjne spoza UWM
 
Dodatkowe informacje: Zgłoszenia należy przesyłać do koordynatora projektu w UWM,
dr Katarzyny Głowackiej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.glowacka@uwm.edu.pl z dopiskiem w temacie e-mail’a „Opus Post-doc”.
Na ten sam adres można kierować również wszelkie pytania dotyczące projektu oraz niniejszego konkursu. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Termin składania podań upływa z dniem:      11.06.2021 r. 15:00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:    14.06.2021 r.
Przewidywane rozpoczęcie zatrudnienia:     01.10.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka - dziekan
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.05.2021
Data publikacji:
10.05.2021 12:24
Data aktualizacji:
14.06.2021 19:54
Liczba wyświetleń:
1187
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygnięcie konkursu.pdf79.53 KB