Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni ponadto posiadać:
- tytuł zawodowy magistra pedagogiki,
- dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
  problematyki z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, metodologii badań edukacyjnych oraz
  wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,
- aktywną działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach
  naukowych,
- co najmniej 1 publikację w czasopismach z list MNiSW,
- publikacje w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy MNiSW,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe
   i międzynarodowe granty badawcze.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra pedagogiki,
- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link]
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link]
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
   [link]
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
   pracy [link]
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
   Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał.
   nr 2) [link]
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U.
    z 2021 poz. 478).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205 zł – 3500 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 11 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać
w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.05.2021
Data publikacji:
11.05.2021 07:32
Data aktualizacji:
18.06.2021 14:48
Liczba wyświetleń:
639
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu asystent KPSiMBE.pdf247.33 KB