Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego - dyscyplina nauki medyczne

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Ratownictwa Medycznego – dyscyplina nauki medyczne
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·         stopień naukowy doktora,
·         wykształcenie związane z ratownictwem medycznym, wychowaniem fizycznym i fizjoterapią,
·         praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie ratownika medycznego oraz uprawnienia do wykonywania
       zawodu,
·         udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania
       kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
       w Olsztynie,
·         odbyte staże, kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
·         kierowanie polskimi i/lub zagranicznymi projektami badawczymi,
·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·         biegła znajomość języka angielskiego,
·         umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2.       życiorys,
3.       kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.       kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5.       kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6.       zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM
       w Olsztynie,
7.       informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona
       internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
8.       wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9.       deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca
do    zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
10.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
       (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
       z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),
12.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·     Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium
    Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
    w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 lipca 2021 r.
·    Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyn.
·    Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2021
Data publikacji:
12.05.2021 12:05
Data aktualizacji:
12.05.2021 12:07
Liczba wyświetleń:
552
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument