Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne

 
DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne)
w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·    stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,
·    tytuł zawodowy lekarza,
·    prawo wykonywania zawodu lekarza,
·    ukończony kurs specjalizacyjny (lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego) w dziedzinie chorób
   wewnętrznych i/lub chorób płuc
,
·    udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania
   kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
·   udział w polskich i/lub zagranicznych projektach badawczych,
·   kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·   doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·    znajomość języka angielskiego,
·    umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6. kopia prawa wykonywania zawodu,
7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela
    (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
8.  wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9.  deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca
    do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
10.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
      (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
       z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),
12.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
  w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 lipca 2021 r.   
·  Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale:  3205-3500 zł brutto.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
   ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2021
Data publikacji:
12.05.2021 12:26
Data aktualizacji:
12.05.2021 12:26
Liczba wyświetleń:
505
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument