Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·     tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
·     prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
·     praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza,
·     ukończony kurs specjalizacyjny (lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego) w dziedzinie
   
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
·     udokumentowany proces podyplomowego rozwoju zawodowego: szkolenia specjalizacyjne
    i specjalistyczne, kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne, szkolenia w zakresie dydaktyki oraz
    prowadzenia badań naukowych,
·     udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
    wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko –
    Mazurskiego w Olsztynie,
·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·         znajomość języka angielskiego,
·         umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane specjalizacje, certyfikaty,
     zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
7.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela
     (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
8.    wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9.    deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja
     upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
     poz. 478),
12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·       Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego
     Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
     w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia
     13 lipca 2021 r.   
·       Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale:  3205-3500 zł brutto.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyn.
·       Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
     oferty.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
     (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2021
Data publikacji:
12.05.2021 12:31
Data aktualizacji:
12.05.2021 12:32
Liczba wyświetleń:
488
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument