Nr 54/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 54/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2021 roku
 
w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ustala się zasady realizacji praktyk studenckich oraz wzory umów i dokumentów związanych z rozliczeniem finansowym praktyk, stanowiące odpowiednio załączniki do Zarządzenia:
1)  zasady realizacji praktyk studenckich – załącznik Nr 1,
2)  umowa o realizację praktyki studentów – załącznik Nr 2,
3)  umowa o realizację praktyki psychologiczno-pedagogicznej studentów – załącznik Nr 3,
4)  umowa o realizację praktyki nauczycielskiej studentów – załącznik Nr 4,
5)  umowa o realizację praktyki studentów kierunku weterynaria – załącznik Nr 5,
6)  wzór imiennej listy wypłat ekwiwalentu za zakwaterowanie i koszty przejazdu, studentom realizującym
     praktyki – załącznik Nr 6.
 
§ 2
Użyte w załącznikach zarządzenia określenia oznaczają:
1)  Uniwersytet, Uczelnia lub UWM w Olsztynie – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
2)  jednostka organizacyjna – wydział/Szkoła Zdrowia Publicznego/Filia,
3)  dziekan – dziekan wydziału/Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/Dyrektor Filii,
4)  wydziałowy kierownik praktyk studenckich - kierownik praktyk studenckich jednostki/kierownik praktyk
     studenckich w Szkole Zdrowia Publicznego/kierownik praktyk studenckich w Filii.
 
§ 3
1. Traci moc Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, pozostają w mocy i obowiązują
    do końca okresu, na który zostały zawarte.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.05.2021
Data publikacji:
13.05.2021 08:30
Data aktualizacji:
13.05.2021 08:30
Liczba wyświetleń:
3911
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zasady_realizacji_praktyk_studenckich.pdf161.66 KB
umowa_praktyki.pdf132.5 KB
umowa_praktyki_psychologoczno_pedagogiczne.pdf115.58 KB
umowa_praktka_nauczycielska.pdf123.01 KB
umowa_praktyka_weterynaria.pdf173.07 KB
lista_wyplat_za_praktyki.pdf62.61 KB