Nr 53/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 53/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2021 roku
 
w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku (ze zm.), oraz § 5 ust. 1 pkt 4 i pkt 8 lit. c Załącznika do Zarządzenia Nr 34/2020 z dnia
13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję wydziałowego kierownika lub opiekuna studenckich praktyk zawodowych przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Rektora, z zastrzeżeniem § 2 - § 4.
 
§ 2
1.  Wydziałowy kierownik studenckich praktyk, z wyłączeniem praktyk związanych z pracą dyplomową
    (inżynierską, licencjacką lub magisterską), z tytułu wykonywania prac administracyjnych i organizacyjnych
    na wszystkich kierunkach, profilach, poziomach i formach studiów, administrowanych przez dany wydział,
    otrzymuje dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w formie dodatku zadaniowego, w wysokości: 850,00 zł
    (brutto) za grupę składającą się ze 100 i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej
    miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów, z zastrzeżeniem
    ust. 2 i 3.
2.  W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc, stawkę jednorazowego wynagrodzenia, o której mowa
    w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.
3.  Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).
 
§ 3
1.   Za sprawowanie merytorycznej opieki nad studenckimi praktykami, opiekun praktyki otrzymuje dodatkowe
     jednorazowe wynagrodzenie w formie dodatku zadaniowego, w wysokości: 850,00 zł (brutto) za grupę
     składającą się z 24. i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku
     mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.    W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc, stawkę jednorazowego wynagrodzenia, o której mowa
     w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.
3.    Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).
 
 § 4
Wynagrodzenia, o których mowa w § 2 i § 3 wypłacane są na wniosek dziekana uwarunkowany rozliczeniem finansowym, o którym mowa w  zarządzeniu Rektora UWM w Olsztynie w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich.
 
§ 5
Dziekan pełniący nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zapewnia kadrę, o której mowa w § 2 i § 3 niniejszego zarządzenia.
§ 6
1.  Stawka godzinowa wynagrodzenia, przysługującego opiekunowi zakładowemu - nauczycielowi
    szkoły lub innej jednostki dydaktyczno-wychowawczej sprawującemu opiekę nad studentami,
    odbywającymi praktyki nauczycielskie (indywidualne lub grupowe) w szkołach i placówkach
    oświatowych, odpowiada wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku,
    określonej przez Prezesa Rady Ministrów.
2.  Opiekun zakładowy praktyki otrzymuje wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków
    związanych:
     1)  ze sprawowaniem opieki nad studentem podczas odbywania praktyki nauczycielskiej ciągłej,
         z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
     2)  z przeprowadzeniem zajęć podczas odbywania przez studentów nauczycielskiej praktyki
         śródrocznej, z zastrzeżeniem ust. 5.
3.  Liczba godzin przewidzianych do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi:
    1)  w przypadku praktyki indywidualnej z jednym studentem - 12 godzin.
    2)  w przypadku praktyki grupowej z:
        a)  dwoma studentami - 20 godzin,
        b)  trzema studentami - 28 godzin,
        c)  czterema studentami - 36 godzin,
        d)  pięcioma studentami - 42 godziny,
        e)  sześcioma studentami - 50 godzin,
        f)   siedmioma studentami - 58 godzin,
        g)  ośmioma studentami - 66 godzin,
        h)  dziewięcioma studentami - 72 godziny,
         i)   dziesięcioma studentami i więcej - 80 godzin.
4.  Wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad
     studentem podczas odbywania praktyki nauczycielskiej ciągłej, odpowiada iloczynowi godzin
     pracy i stawki odpowiadającej wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym
     roku, określonej przez Prezesa Rady Ministrów.
5.  Wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny
    efektywnych zajęć dydaktycznych - pokazowych lub próbnych z udziałem 1 grupy studenckiej
    podczas odbywania nauczycielskich praktyk śródrocznych, wynosi 30 zł brutto (słownie:
    trzydzieści złotych).
6.  Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 i 5 wypłacane są na podstawie umowy cywilno-
    prawnej.
§ 7
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Do umów cywilno-prawnych, zawartych z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, mają
    zastosowanie zasady obliczania wynagrodzenia, określone Zarządzeniem Nr 36/2019 Rektora Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2019
roku w sprawie zasad wynagradzania osób
     sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich.
       
 
 
Rektor    
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.05.2021
Data publikacji:
13.05.2021 10:59
Data aktualizacji:
13.05.2021 10:59
Liczba wyświetleń:
1070
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz53_2021.pdf152.25 KB