Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Sztuk Pięknych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
o g ł a s z a k o n k u r s
na stanowisko asystenta
w Instytucie Sztuk Pięknych
 
 
Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:
 
- posiadać dyplom magistra ukończenia uczelni artystycznej w dyscyplinie sztuki piękne;
- posiadać dorobek artystyczny w zakresie fotografii i filmu;
- posiadać doświadczenie na podobnym stanowisku;
- posiadać wiedzę na temat historii fotografii, stylów i kierunków we współczesnej   
   fotografii 
artystycznej;
- posiadać wiedzę o tradycyjnych technikach fotograficznych (fotografia analogowa,
   technikiszlachetne);
- znajomość i umiejętność posługiwania się studyjnym sprzętem oświetleniowym (lampami
  o widmie ciągłym i wyładowczym);
- znajomość profesjonalnego sprzętu fotograficznego i jego akcesoriów;
- profesjonalna znajomość techniki i technologii fotograficznej;
- znajomość organizacji planów zdjęciowych w studio i w plenerze;
- zaawansowana znajomość gramatyki języka filmowego;
- ogólna znajomość i umiejętności w zakresie fotografii reklamowej i produktowej;
- profesjonalna znajomość programów grafiki komputerowej. Photoshop, Lightroom, After Effects;
- profesjonalna znajomość programu montażowego Adobe Premiere;
- podstawowa znajomość rysunku (praktyczna);
- umiejętność organizowania projektów artystycznych, warsztatów;
- predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego.
 
Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, pokój 113, następujące dokumenty:
 
- podanie skierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
- dyplom magistra sztuki,
- udokumentowane osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne,
- opinię z ostatniego miejsca pracy,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym 
   w ogłoszonym konkursie, 
- wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej ( tab. 6 statutu UWM)
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (obowiązująca w UWM).
 
Ponadto:
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez
   Rektora bez podania przyczyn.
- Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t.j. Dz. U. 2021.poz.478)
- Wynagrodzenie na stanowisku asystenta zawiera się w przedziale: ok.  3.205 PLN brutto.
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki, ul. Szrajbera 11, p. 113,
w terminie od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 16 czerwca 2021 roku ( do godziny 12 00).
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu.
O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Sztuki
Wytworzył:
prof.dr hab. szt. Benedykt Błoński
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
16.05.2021
Data publikacji:
17.05.2021 16:47
Data aktualizacji:
25.06.2021 10:36
Liczba wyświetleń:
1063
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wyniki konkursu.doc59 KB