Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza  konkurs
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Sztuk Pięknych
 
Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:
- posiadać stopień naukowy doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki
   piękne;
- posiadać dorobek artystyczny w zakresie projektowania graficznego,
- posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne w postaci uzyskanych międzynarodowych 
   nagród i grantów;
- posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
   w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych;
- posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami, na podobnym
   stanowisku;
- biegła znajomość języka angielskiego;
- predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego.
 
Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, pokój 113, następujące dokumenty:
- podanie skierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
- dyplom doktora sztuki
- udokumentowane osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne,
- opinię z ostatniego miejsca pracy,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym 
  w ogłoszonym konkursie,
- wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej ( tab. 6 statutu UWM)
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (obowiązująca w UWM).
  
Ponadto:
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu 
   przez Rektora bez podania przyczyn.
- Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021.poz.478).
- Wynagrodzenie na stanowisku adiunkta zawiera się w przedziale: ok.  4.680 zł PLN brutto.
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki, ul. Szrajbera 11, p. 113,
w terminie od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 16 czerwca 2021 roku ( do godziny 12 00).
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Sztuki
Wytworzył:
prof. dr hab. szt. Benedykt Błonski
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
16.05.2021
Data publikacji:
17.05.2021 16:53
Data aktualizacji:
25.06.2021 10:30
Liczba wyświetleń:
1128
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Konkurs.doc61.5 KB