Nr 55/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów lub soczewek korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 55/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2021 roku
 
w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów lub soczewek korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 
Działając na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998  r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148,
poz. 973), § 32 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się,
co następuje:

 

§ 1

1.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany  dalej „Uniwersytetem”, dokonuje zwrotu kosztów
     poniesionych przez pracownika w związku z zakupem okularów albo soczewek korygujących wzrok lub
     samych szkieł bez opraw, jeżeli – w wyniku badań okulistycznych lub optometrycznych, przeprowadzonych
     w ramach badań wstępnych lub okresowych – uprawniony lekarz stwierdził konieczność stosowania
     okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

2.  Przepis ust. 1 dotyczy każdego pracownika, który użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej
     przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy.  

§ 2
1. Ustala się maksymalną kwotę, którą Uniwersytet zwraca pracownikowi za zakup okularów/soczewek/szkieł,
    w wysokości do 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto, nie częściej niż raz na 3 lata
    z zastrzeżeniem ust. 2.
 
2. W przypadku, gdy przed datą kolejnego badania okresowego wskazaną w zaświadczeniu/orzeczeniu
    lekarskim potwierdzającym zdolność pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
    nastąpiło pogorszenie się wzroku wymagające stosowania okularów lub zmiany szkieł korekcyjnych
    w okularach stosowanych podczas pracy przy monitorze ekranowym, pracownik może zwrócić się
    do bezpośredniego przełożonego z prośbą o refundację zakupu okularów/soczewek/szkieł przedstawiając
    zaświadczenie o konieczności ich stosowania.
 
3. Jeżeli kwota na fakturze jest niższa od ustalonej w ust. 1, pracownikowi zwraca się całość kwoty
    wymienionej na fakturze.
 
 
§ 3
1.  Refundacja kosztów zakupu okularów/soczewek/szkieł przysługuje pracownikom po upływie
    12 miesięcy od daty rozpoczęcia zatrudnienia na Uniwersytecie.
2.  W celu  otrzymania zwrotu kosztów związanych z zakupem okularów/soczewek/szkieł, pracownik
    składa wniosek do Działu BHP, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3.  Do wniosku pracownik obowiązany jest dołączyć oryginał faktury za zakup okularów/soczewek/szkieł,
     wystawionej imiennie na pracownika. Faktura powinna być opisana przez kierownika jednostki
     organizacyjnej z podaniem źródła finansowania. W sytuacji opisanej w § 2 ust. 2 pracownik dołącza
     zaświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.    
4.  Zwrot kosztów związanych z zakupem okularów korygujących wzrok ponosi jednostka organizacyjna,
     w której zatrudniony jest pracownik.
 
§ 4
Uniwersytet nie zwraca kosztów zakupu okularów/soczewek/szkieł korygujących wzrok w przypadku zniszczenia mechanicznego opraw lub szkieł bądź całych okularów, a także ich zgubienia.
 
§ 5
Zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego następuje:
1) przelewem na rachunek bankowy pracownika;
2) gotówką w kasie Uniwersytetu, po dokonaniu adnotacji na odwrocie faktury „zwrot gotówki w kasie UWM”.  
 
§ 6
1. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów
    korygujących wzrok.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

 

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.05.2021
Data publikacji:
19.05.2021 10:56
Data aktualizacji:
30.08.2021 13:32
Liczba wyświetleń:
2015
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz55_2021.pdf118.54 KB
Zarz55wniosek.pdf96.24 KB
Zarz55_zaswiadczenie.pdf104.42 KB