Konkurs na stanowisko profesora (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego – dyscyplina nauki o zdrowiu

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora (stanowisko badawczo – dydaktyczne)
w Katedrze Ratownictwa Medycznego – dyscyplina nauki o zdrowiu
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·    tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
·    tytuł zawodowy i uprawnienia ratownika medycznego,
·    udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
    wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 (tabela 8a) do Statutu Uniwersytetu
    Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
·     kierowanie polskimi i/lub zagranicznymi projektami badawczymi,
·     odbyte staże, stypendia i szkolenia zagraniczne,
·     kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·     doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·     biegła znajomość języka angielskiego,
·     umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i stopnia doktora
     habilitowanego,
5.    odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
6.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
7.    zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków
     Obcych UWM w Olsztynie,
8.    wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela
     (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
10. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja
     upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
12. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
      ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
      poz. 478),
13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego
    Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
    w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 lipca
    2021 r.   
·     Proponowane wynagrodzenie dla stanowiska profesora:  6.410,00 zł brutto.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
·     Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.05.2021
Data publikacji:
25.05.2021 10:31
Data aktualizacji:
25.05.2021 10:31
Liczba wyświetleń:
469
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument