Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Muzyki

 

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Instytucie Muzyki
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien:
 
 • posiadać dyplom magistra ukończenia uczelni artystycznej w dyscyplinie instrumentalistyka jazzowa,
  w zakresie gitary elektrycznej;
 • posiadać  dorobek artystyczny w zakresie instrumentalistyki, koncerty, udział w festiwalach, konkursach,
 • sesjach nagraniowych;
 • mieć doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • posiadać umiejętność organizowania projektów artystycznych, warsztatów
 • mieć przygotowanie do prowadzenia przedmiotów: II instrument -  gitara elektryczna, zespół instrumentalny;
 • posiadać predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 • Podanie kierowane do Prorektora ds. kształcenia  UWM w Olsztynie,
 • Życiorys,
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie UWM, BIP, sprawy kadrowe),
 • Dyplom magistra sztuki;
 • Pisemne sprawozdanie z  działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich,
 • Informację o całokształcie dorobku artystycznego i badawczego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu,
 • Dokumenty potwierdzające wymagania kwalifikacyjne zawarte z załączniku nr 4, Uchwała nr 494 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat),
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (obowiązująca w UWM).
Ponadto:
 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,
 2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy 
  z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /j.t.Dz.U z 2021 roku, poz.478/ z późn.zm.),
 4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 205 zł.
Zgłoszenia na konkurs należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki  ul. Szrajbera 11  p. 113, 10-007 Olsztyn,
w terminie od 27.05.2021  do 25.06.2021 roku (do godziny 12.00).
Konkurs ma charakter jednoetapowy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Sztuki
Wytworzył:
prof. dr hab. szt. Benedykt Błoński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2021
Data publikacji:
27.05.2021 08:40
Data aktualizacji:
27.05.2021 08:41
Liczba wyświetleń:
726
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument