Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością 
 
 
 Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:
·   posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia
   żywności i żywienia
·   posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, w szczególności
   w zakresie technologii
mleczarskiej oraz z zakresu badań nad właściwościami fizykochemicznymi
   mleka w aspekcie wpływu procesów technologicznych z uwzględnieniem zastosowania wysokiego
   ciśnienia
oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne wskazane w Załączniku nr 4 (tabele 5a,b)
   do Statutu UWM
·   posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii mleczarskiej
   oraz tradycyjnych i innowacyjnych technologii, rozwiązań technicznych i analitycznych
   w mleczarstwie
·   posiadać doświadczenie w zakresie działalności organizacyjnej oraz współpracy z przemysłem
   spożywczym, a szczególnie mleczarskim
·   był/a promotorem rozprawy doktorskiej
·   wykazywać się znajomością języka polskiego, języka angielskiego w stopniu umożliwiającym
   prowadzenie zajęć dydaktycznych
 
Wykaz dokumentów:
1.   Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
2.   Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
      (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy
5.   Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
8.   Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
9.   Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Informacje:
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
      w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
      (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
      przez Rektora bez podania przyczyn.
·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
      oferty.
·         Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.
·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności
      Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie
      do dnia 30.06.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.07.2021 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 08:14
Data aktualizacji:
19.07.2021 08:04
Liczba wyświetleń:
538
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
KMiZJ_profeor.pdf584.27 KB