Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOSCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 
Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:
1.  posiadać stopnień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
2.  posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz spełniać
    wymagania kwalifikacyjne wskazane w załączniku nr 4 (tabela 5a,b) do Statutu UWM
3.  posiadać doświadczenie we współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i/lub za granicą oraz
    współpracy z przemysłem spożywczym
4.  posiadać doświadczenie dydaktyczne z zakresu: przetwórstwa surowców olejarskich
    i zbożowych, w tym zwłaszcza technologii tłuszczów roślinnych i ekstruzji surowców roślinnych;
    chemii i analizy składników bioaktywnych w surowcach roślinnych; alergenów w produktach
    spożywczych; instrumentalnej analizy żywności, w tym zwłaszcza lepkości, barwy oraz cech
    geometrycznych i wytrzymałościowych
5.  posiadać doświadczenie w działalności organizacyjnej
6.  był/a promotorem/promotorem pomocniczym rozpraw doktorskich
7.  wykazywać się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
2.    Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz
     z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)
3.    Życiorys (CV)
4.    Kwestionariusz osobowy
5.    Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.    Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
8.    Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
9.    Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Informacje:
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r.
    poz. 478).
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
·     Niepoinformowanie Kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
·     Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
    zawiera się w przedziale: 5321,0 zł brutto
·     Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, pok. 123 A - w terminie do dnia 30.06.2021 r.
    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21.07.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 08:17
Data aktualizacji:
19.07.2021 08:52
Liczba wyświetleń:
544
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
KPiChSR_profesor.pdf556.83 KB