Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa
 
 
Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:
1.  posiadać stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
    specjalność technologia
i chemia mięsa oraz produktów mięsnych
2.  posiadać dorobek naukowy w zakresie technologii żywności ze szczególnym uwzględnieniem
    technologii i chemii mięsa oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne wskazane w załączniku 4
    (tabele 5a,b) do Statutu UWM
3.  posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie technologii mięsa,
    w tym zajęć w języku angielskim
4.  posiadać ukończone szkolenie z zakresu przygotowania pedagogicznego
5.  posiadać doświadczenie zawodowe pracy w przemyśle spożywczym
6.  posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem
7.  odbył/a staże w zagranicznych ośrodkach naukowych
8.  wykazywać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
2.  Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
    (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)
3.  Życiorys (CV)
4.  Kwestionariusz osobowy
5.  Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.  Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
8.  Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
9.  Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
     określonym w ogłoszeniu o konkursie
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Informacja:
1.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
    i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
2.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3.  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
4.  Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.
5.  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie
    do dnia 30.06.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 21.07.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 08:24
Data aktualizacji:
23.07.2021 08:39
Liczba wyświetleń:
558
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik_konkursu_KTiChM.pdf379.73 KB