Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 w  Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478
ze zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni ponadto posiadać:
- stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie
   nauki o bezpieczeństwie,
- dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem
   zagadnień z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego,
- doświadczenie dydaktyczne,
- co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 pkt. za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed
   złożeniem wniosku,
- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list MNiSW,
- doświadczenie w zakresie kierowania lub wykonywania jednego projektu badawczego lub
   zaświadczenie o złożonym co najmniej jednym projekcie badawczym, który uzyskał pozytywną
   ocenę,
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy
   MNiSW,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe
   i międzynarodowe granty badawcze.
 
Kandydaci powinni także aktywnie uczestniczyć w działalności naukowej i organizacyjnej środowiska akademickiego.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie,
- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk
  humanistycznych/społecznych  z zakresu nauk o bezpieczeństwie,
- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link]
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
  pracy [
link]
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link] 
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta [link]
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
  Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1
  i zał. nr 2) [link]
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  4680 zł – 5300 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.  Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 09:04
Data aktualizacji:
16.07.2021 10:12
Liczba wyświetleń:
664
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik_konkursu_adiunkt_KNoPiNoB.pdf281.4 KB