Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478
ze zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni ponadto posiadać:
- tytuł zawodowy co najmniej magistra politologii, preferowany jest stopień doktora z nauk
  o polityce i administracji/nauk o polityce.
- dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk o polityce i administracji, ze szczególnym
  uwzględnieniem problematyki marketingu politycznego, kreowania wizerunku w polityce,
- aktywną działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach
  naukowych,
- co najmniej 1 publikację w czasopismach z list MNiSW,
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy
   MNiSW,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe
   i międzynarodowe granty badawcze.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra politologii lub stopnia doktora
  nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki o polityce/nauki o polityce
  i administracji, 
- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link]
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
  pracy, [link]
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link]
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
   [link]
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
   pracy [link]
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
  Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1
   i zał. nr 2) [link]
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205 zł - 3500 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać
w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 09:32
Data aktualizacji:
16.07.2021 09:54
Liczba wyświetleń:
615
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu asystent KNoPiNoB (nauki o polityce).pdf275.05 KB