Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w  Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora uczelni powinni ponadto posiadać:
- stopień naukowy co najmniej doktora nauk humanistycznych/społecznych w zakresie nauk
  o polityce/nauk o polityce i administracji, preferowany jest stopień doktora habilitowanego z nauk
  o polityce i administracji/nauk o polityce,
- dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk o polityce i administracji, ze szczególnym
  uwzględnieniem problematyki przywództwa politycznego,
- aktywne uczestnictwo w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym
  w wymiarze międzynarodowym,
- doświadczenie dydaktyczne,
- dorobek naukowy spełniający wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska
   profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o polityce
   i administracji (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a), [link]
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy
   MNiSW,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe
   i międzynarodowe granty badawcze.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych/społecznych
  w dyscyplinie nauki o polityce/nauki o polityce i administracji lub doktora habilitowanego nauk
  humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki o polityce/nauki o polityce i administracji,
- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link]
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
  pracy [link]
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link]
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora
  uczelni [link]
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
  Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1
  i zał. nr 2) [link]
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5321 zł
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 11:15
Data aktualizacji:
16.07.2021 09:51
Liczba wyświetleń:
658
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynikkonkursuprofesoruczelniKNoPiNoB.pdf299.7 KB