Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Socjologii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Socjologii
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478
ze zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni ponadto posiadać:
- stopień doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne/socjologia;
- dorobek naukowy ulokowany w dyscyplinie nauki socjologiczne ze szczególnym uwzględnieniem
  problematyki socjologii pogranicza, społeczności lokalnej, jakościowych metod badań społecznych,
  funkcjonowania służb i administracji państwowych, mediów, sportu,
- czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
- co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 pkt. za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed
   złożeniem wniosku,
- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list MNiSW,
- doświadczenie w zakresie kierowania lub wykonywania jednego projektu badawczego
   lub zaświadczenie o złożonym co najmniej jednym projekcie badawczym z pozytywną oceną
   jednostki,
- co najmniej 1 monografię w wydawnictwie z listy MNiSW,
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy
   MNiSW,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
- predyspozycje do pracy naukowej i umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych/humanistycznych
   w dyscyplinie nauki socjologiczne/socjologia,
- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link]
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
   pracy [link]
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link] 
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta [link]
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
   Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1
   i zał. nr 2) [link]
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2021
Data publikacji:
31.05.2021 11:20
Data aktualizacji:
16.07.2021 10:27
Liczba wyświetleń:
635
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik_konkursu_adiunkt_KSoc.pdf277.75 KB