Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w  Katedrze Dydaktyki i Wczesnej Edukacji
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478
ze zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni ponadto posiadać:
- stopień doktora nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie pedagogika,
- doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
- doświadczenie w pracy z małymi dziećmi,
- co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 pkt. za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed
   złożeniem wniosku,
- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list MNiSW,
- doświadczenie w zakresie kierowania lub wykonywania jednego projektu badawczego
   lub zaświadczenie o złożonym co najmniej jednym projekcie badawczym, który uzyskał
   pozytywną ocenę,
- znajomość języka obcego,
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z list
   ministerialnych,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe
   i międzynarodowe granty badawcze.
Kandydaci powinni także aktywnie uczestniczyć w działalności naukowej i organizacyjnej środowiska
akademickiego.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych/społecznych
   w dyscyplinie pedagogika,
- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link]
- dokument potwierdzający znajomość  języka obcego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
   pracy [
link]
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link] 
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta [link]
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
   Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1
   i zał. nr 2) [
link]
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 1 lipca 2021 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 lipca 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2021
Data publikacji:
01.06.2021 09:30
Data aktualizacji:
16.07.2021 10:33
Liczba wyświetleń:
582
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu KDiWE adiunkt.pdf273.75 KB