Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOSCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
 
Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:
1.  posiadać stopnień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
    specjalność mikrobiologia żywności i bezpieczeństwo żywności
2.  posiadać dorobek naukowy w zakresie mikrobiologii i mikrobiologicznego bezpieczeństwa
    żywności oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane w załączniku nr 4 (tabela 5a,b)
    do Statutu UWM
3.  wykazać się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie
4.  posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie mikrobiologii żywności
    i mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności
5.  posiadać doświadczenie w zakresie współpracy z przemysłem spożywczym
6.  posiadać doświadczenie w działalności organizacyjnej
7.  odbył/a staże w zagranicznych jednostkach naukowych
8.  był/a kierownikiem/wykonawcą w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
2. Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz z załącznikiem 4
    (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy
5. Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
8. Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
9. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Informacje:
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie
   do dnia 01.07.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22.07.2021 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2021
Data publikacji:
01.06.2021 09:38
Data aktualizacji:
23.07.2021 08:44
Liczba wyświetleń:
560
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik_konkursu_KMPiZ.pdf542.25 KB