Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością 
 
 Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:
 
· posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia
  żywności i żywienia
· posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, w szczególności
  w zakresie technologii mleczarskiej, projektowania nowych produktów, bezpieczeństwa produkcji
  żywności, mikrobiologii prognostycznej, z uwzględnieniem stosowania dostępnych baz danych
  w mikrobiologii prognostycznej oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne  wskazane w Załączniku
  nr 4 do Statutu UWM (tabele 5a,b)
· posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu technologii
  mleczarskiej, produktów mleczarskich, innowacyjnych technologii i rozwiązań technicznych
  w mleczarstwie, mikrobiologii prognostycznej, projektowania technologicznego zakładów
  przemysłu spożywczego.
· posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczych i dydaktycznych
· posiadać doświadczenie we współpracy z przedstawicielami branży mleczarskiej
· wykazywać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym
  prowadzenie zajęć dydaktycznych
 
Wykaz dokumentów:
1.  Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
2.  Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz
    z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)
3.  Życiorys (CV)
4.  Kwestionariusz osobowy
5.  Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.  Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
8.  Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
9.  Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
     określonym w ogłoszeniu o konkursie
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Informacje:
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie
   do dnia 01.07.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22.07.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2021
Data publikacji:
01.06.2021 09:43
Data aktualizacji:
23.07.2021 10:27
Liczba wyświetleń:
723
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik_ konkursu_prof_KMiZJ.pdf573.54 KB