Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością 
 
 Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:
·   posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia
   żywności i żywienia, specjalność biochemia i technologia mleczarska
·   posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, w szczególności
   w zakresie technologii mleczarskiej, analizy obrazu, właściwości związków lipidowych mleka oraz
   spełniać wymagania kwalifikacyjne wskazane w Załączniku nr 4 do Statutu UWM (tabele 5a,b)
·   posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii mleczarskiej,
   innowacyjnych technologii i rozwiązań technicznych w mleczarstwie, technologii masła
   i wysokotłuszczowych produktów mlecznych oraz projektowania nowych wyrobów i technologii
·   posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim
·   posiadać doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych
·   wykazywać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego
 
Wykaz dokumentów:
1.    Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
2.    Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
     (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)
3.    Życiorys (CV)
4.    Kwestionariusz osobowy
5.    Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.    Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
8.    Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
9.    Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
     określonym w ogłoszeniu o konkursie
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Informacje:
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie
   do dnia 02.07.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23.07.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2021
Data publikacji:
02.06.2021 13:15
Data aktualizacji:
23.07.2021 10:32
Liczba wyświetleń:
687
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik_KMiZJ_3.pdf591.73 KB