Nr 96 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 86 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA NR 96
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 86 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Markowskiego
 
Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach
i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1789), w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu
i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym
oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 roku poz. 261) oraz w związku z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 522 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.), uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 86 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia
2021 roku sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Markowskiego § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Komisja egzaminacyjna z dyscypliny dodatkowej – językoznawstwo:
      a)  prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski – przewodniczący,
      b)  dr hab. Andrzej Kucner – promotor,
      c)  prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska – egzaminator.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2021
Data publikacji:
07.06.2021 08:06
Data aktualizacji:
07.06.2021 08:32
Liczba wyświetleń:
755
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw96_2021.pdf56.16 KB