Nr 98 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wartości projektu pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 98
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wartości projektu pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje
 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie wyższym
i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Mając na uwadze Uchwałę Nr 197 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września
2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pod nazwą „Budowa
i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Uchwałę Nr 230 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 197 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pod nazwą „Budowa  i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie” oraz Uchwałę Nr 419 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia
2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian  w Uchwale nr 197 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa
i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje Rektorowi:
  1) podwyższenie wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację projektu
      pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-
      Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
      i Mazury 2014-2020 o kwotę 270 355,81 zł (słownie dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt
      pięć złotych 81/100) do kwoty 10 305 645,81 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta pięć tysięcy sześćset
      czterdzieści pięć złotych 81/100),
  2) zmniejszenie kwoty dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
      2014-2020, Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę
      i innowacje na realizację projektu pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki
      i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” o kwotę 9 433,82 (słownie: dziewięć tysięcy
      czterysta trzydzieści trzy złote 82/100) zł celem dostosowania do kwoty określonej w Umowie
      o dofinansowanie projektu nr RPWM.09.03.03-28-0002/17 w wysokości 16 639 046,18 zł
      (słownie: szesnaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 18/100).
  3) Całkowita wartość przedsięwzięcia po podwyższeniu wkładu własnego i zmniejszeniu dofinansowania
       ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 wynosi
       33 112 130,54 złotych brutto (słownie: trzydzieści trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto trzydzieści
       złotych 54/100), w tym wkład własny 10 305 645,81 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta pięć tysięcy
       sześćset czterdzieści pięć złotych 81/100) oraz podatek VAT podlegający odliczeniu.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2021
Data publikacji:
07.06.2021 08:20
Data aktualizacji:
07.06.2021 08:34
Liczba wyświetleń:
589
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw98_2021.pdf108.84 KB