Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1.  Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk rolniczych

 2. Dorobek publikacyjny zgodny z tabelami 5a i 5b załącznika 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.

 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu przetwórstwa i chemii surowców roślinnych, analityki składników bioaktywnych surowców roślinnych z zastosowaniem technik chromatograficznych

 4.  Doświadczenie w realizacji projektów zewnętrznych

 5. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami

 6.  Umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych, szczególnie z zakresu technik chromatograficznych, potwierdzona certyfikatami

 7. Znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych

 8. Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest znajomość technik chromatograficznych potwierdzona certyfikatem

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
 2. Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 8. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 9. Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja:

 

 •  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 •  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 •  Niepoinformowanie Kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zawiera się w przedziale: 4680,0 zł brutto
 • Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, pok. 123 A - w terminie do dnia 10.07.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.07.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.06.2021
Data publikacji:
10.06.2021 09:35
Data aktualizacji:
10.06.2021 09:41
Liczba wyświetleń:
614
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument