Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.)

 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien ponadto posiadać:

·      stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych (prawa),

·      tytuł zawodowy magistra prawa, zwieńczający ukończenie uniwersyteckich studiów prawniczych,

·  dorobek publikacyjny w zakresie postepowania karnego, aktywny i udokumentowany udział w  konferencjach dydaktycznych lub naukowych z tego zakresu oraz inne aktywności, co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonym w Załączniku nr 4 (Tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

·    zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie postepowania karnego oraz zdolność aktywnego włączenia się w zespołowe prace badawcze z zakresu nauk prawnych,

·      doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu postepowania karnego,

· umiejętność prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Uniwersytecie,

·      bardzo dobrą znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

 

Mile widziane:

·      doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,

·      doświadczenie w pozyskiwaniu projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych,

·      dobra znajomość drugiego języka obcego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

·      Podanie o zatrudnienie  (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),

·      Życiorys,

·      Kwestionariusz osobowy (BIP UWM),

·      Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego,

·  Wykaz dorobku publikacyjnego oraz aktywnego udziału w konferencjach dydaktycznych lub naukowych oraz potwierdzonego kierownictwa lub wykonawstwa w projektach badawczych oraz potwierdzonego pełnienia funkcji opiekuna lub promotora lub recenzenta artykułów w czasopismach lub postepowaniach habilitacyjnych lub rozprawach doktorskich,

·      Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,

· Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.),

·      Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,

·      Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej,

·    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni (nie dotyczy pracowników UWM),

·   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).

 

Informacje:

·      Zgłoszenia na konkurs należy składać w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10, w terminie do 15 lipca 2021r.

·      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).,

·      Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.321 zł.

·      Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·      Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania dokumentów.

·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

 

Dziekan dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Prawa i Administracji
Wytworzył:
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.06.2021
Data publikacji:
11.06.2021 12:34
Data aktualizacji:
04.10.2021 18:13
Liczba wyświetleń:
689
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki_prof.uczelni -brak rozstrzygnięcia.pdf121.22 KB