KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3 205 zł
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 478) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa lub pokrewnym;
 • posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz w stopniu komunikatywnym
  w języku angielskim umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:
 • dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej;
 • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii mechanicznej;
 • biegła obsługa komputera, testerów tribologicznych i mikroskopów;
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora;
 • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta  badawczo-dydaktycznego;
 • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę);
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
Ponadto:
 • UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz. U. z 2021r. poz. 478).
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy
ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.
Termin składania podań upływa z dniem  16.07.2021 r.
             

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Technicznych
Wytworzył:
prof. dr hab. Adam Lipiński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.06.2021
Data publikacji:
16.06.2021 08:24
Data aktualizacji:
22.07.2021 10:05
Liczba wyświetleń:
497
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki_asystent_WNT.pdf218.95 KB