konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Ratownictwa Medycznego
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego,
·  tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego z prawem do wykonywania zawodu,
·  praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie ratownika medycznego powiązane z udzielaniem
  świadczeń zdrowotnych (SOR/izba przyjęć   min. 1 rok, ZRM – min. 2 lata),
·  udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
  wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko–
  Mazurskiego w Olsztynie,
·  odbyte kursy i szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego,
·  kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·  mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
·  znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
·  umiejętność pracy w zespole.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2.   życiorys,
3.   kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.   kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.   kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane certyfikaty, zaświadczenia,
    dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
6.   informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela
    (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
7.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    (BIP UWM - „baza dokumentów”),
8.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
    poz. 478),
9.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
Informacje:
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium
  Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
  w terminie do dnia 29 lipca 2021 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 sierpnia 2021 r.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale:  3205-3500 zł brutto.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez
  Rektora bez podania przyczyn.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.
  z 2021 r., poz. 478).

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.06.2021
Data publikacji:
29.06.2021 11:30
Data aktualizacji:
05.08.2021 10:12
Liczba wyświetleń:
511
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu KRM.pdf249.18 KB