Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

 UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

  
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
 w  Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113
Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478
ze zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
- tytuł zawodowy magistra psychologii, preferowane będą działania w kierunku rozpoczęcia prac
   naukowych np. nad wszczęciem/realizacją przewodu doktorskiego,
- aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,
- co   najmniej 1 publikację naukową lub popularno-naukową,
- praktyczne doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra psychologii,
- informacja o dorobku  praktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link]
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link]
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta [link]
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
   pracy [link]
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
   Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2)
   [link]
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U.
    z 2021 poz. 478 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  3205 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 29 lipca 2021r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 września 2021r.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2021
Data publikacji:
29.06.2021 11:38
Data aktualizacji:
27.09.2021 13:17
Liczba wyświetleń:
618
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystent dyd_KPKRiE.pdf252.71 KB
uniewaznienie2906.pdf37.53 KB