Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Sztuk Pięknych

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni
w Instytucie Sztuk Pięknych
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien:
- posiadać stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki
   piękne,
- dorobek artystyczny w zakresie:
    a. Wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
    b. Aktywnego udziału w konkursach  artystycznych  w kraju i za granicą.
    c. Współpracy w zakresie kreacji artystycznej z  instytucjami kultury.
    d.  Realizacji zespołowych projektów artystycznych lub designerskich.
 
I. Posiadać umiejętności dydaktyczne i społeczne w zakresie:
a.  Prowadzenia licencjackich i magisterskich dyplomów artystycznych.
b.  Tworzenia i organizacji wydarzeń artystycznych.
c.  Kierowania i pracy w zespołach kreatywnych.
d.  Umiejętność pracy w zespołach międzynarodowych.
e.  Pracy nad złożonymi i wieloetapowymi projektami artystycznymi,  jak: film animowany, instalacje
     interaktywne, scenografia multimedialna.
f.  Umiejętność łączenia i niekonwencjonalnego wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce
    artystycznej i dydaktycznej.
 
II. Umiejętności warsztatowe i dydaktyczne w zakresie narzędzi cyfrowych:
a. Pełnego zakresu kreacji i obróbki grafiki rastrowej oraz wektorowej (Adobe Photoshop, Adobe
    Lightroom, Adobe Ilustrator, Corel Draw
).
b. Montażu i postprodukcji wideo w systemach nieliniowych (Adobe Premiere).
c. Animacji klasycznej - poklatkowej (rysunkowa, kukiełkowa, techniki eksperymentalne)
    i wspomaganej komputerowo (2D, FX – Adob After Effects, Adobe Animate).
d. Modelowania i animacji w środowisko 3D (np. Blender, SketchUp).
e. Pracy w środowisku scenicznych systemów multimediów czasu rzeczywistego (np. Resolume,
    Arkaos, TouchDesigner, Unreal Engine
).
f.  Druku 3D i obróbki materiałowej w technologii CNC  (ArtCAM Pro, MACH, CNCgraf Pro, Z-Suite,
    Cura
).
    - wykazać się biegłą znajomością języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą 
      
znajomością języka polskiego ( dotyczy obcokrajowców).
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
-  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
-  Życiorys,
-  Kwestionariusz osobowy,
-  Odpis dyplomu doktora habilitowanego sztuk plastycznych,
-  Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej
    i organizacyjnej,
- Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów artystycznych, naukowo-badawczych,
   publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych,
-  Arkusz Oceny okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów
   będących pracownikami UWM,
-  Informacje o całokształcie dorobku artystycznego i badawczego- dotyczy kandydatów spoza
    Uniwersytetu,
-  Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich,
-  Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego- dotyczy obcokrajowców,
-  Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, - Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela
   akademickiego- dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu. - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, -  Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej  
( zał. Nr 4 , tab. 6a Statutu UWM).
 
Ponadto:
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez
  Rektora bez podania przyczyn.
- Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  art. 120 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2021
  poz. 478),
- Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.321 zł. PLN
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki, ul. Szrajbera 11, p. 113,
w terminie od dnia 01.07.2021 roku do dnia 30.07.2021 roku ( do godziny 12 00).
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Sztuki
Wytworzył:
prof. dr hab. Benedykt Błoński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2021
Data publikacji:
01.07.2021 08:15
Data aktualizacji:
18.08.2021 07:51
Liczba wyświetleń:
579
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
KONKURSprofuczelni ISP.pdf150.4 KB