Nr 110 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w miejscowości Butryny 18A gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem garażu oraz udziałem...

UCHWAŁA Nr 110
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w miejscowości Butryny 18A gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem garażu oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i w działkach gruntu nr 536/5 i 536/6, obręb 0002 Butryny
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.),
uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-
    Mazurski w Olsztynie na rzecz dotychczasowego najemcy, prawa własności niewyodrębnionego
    lokalu mieszkalnego nr 12 o pow. 48,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą
    i pomieszczeniem garażu, udziałem (60/1000) w prawie współwłasności działki gruntu
    oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 536/5 obręb 0002 Butryny o pow. 1 549m2
    – KW nr OL1O/00056648/4 oraz z udziałem (67/1000) w prawie użytkowania wieczystego działki
       gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 536/6 obręb 0002 Butryny o pow. 1 060m2
    – KW nr OL1O/00056649/1  oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą
       wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
2.   Wyrys z mapy, rzut poglądowy lokalu mieszkalnego, piwnicy i garażu stanowią załączniki
     do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 82 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
 
 § 3
1.   Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących
     własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu
     Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu
     Państwa oraz Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności
     nieruchomości przyjętego Zarządzeniem Nr 56/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2021 roku i udokumentowanych uprawnień kupującego
     do pomniejszenia wartości rynkowej przedmiotu kupna, Uniwersytet udziela bonifikaty
     w wysokości 78% wartości nieruchomości.
2.    Cena sprzedaży z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi 18 040,00 zł.
     (słownie: osiemnaście tysięcy czterdzieści złotych).
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.06.2021
Data publikacji:
01.07.2021 14:51
Data aktualizacji:
01.07.2021 14:51
Liczba wyświetleń:
246
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw110_2021.pdf166.36 KB