Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zoologii

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Zoologii
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)
oraz kryteria kwalifikacyjne.
 
Kryteria kwalifikacyjne
·  posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie
  biologia/nauki biologiczne;
·  posiadanie dorobku naukowego, w tym udokumentowanego po uzyskaniu stopnia naukowego
  doktora publikacjami z listy JCR;
·  doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej (w tym metody analizy ekspresji genów
  i białek: real-time PCR, techniki immunoenzymatyczne, Western Blot, F-IHC, ELISA, RNA-Seq,
  mikromacierze ekspresyjne) udokumentowane publikacjami  w czasopismach z listy JCR;
·  legitymowanie się udokumentowanym udziałem w wykonywaniu projektów badawczych
  lub kierowanie projektem badawczym;
·  biegła znajomość języka angielskiego;
·  biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).
 
Oczekiwane predyspozycje
·  zamiłowanie do pracy badawczej i dydaktycznej, wprowadzania i rozwijania nowych metod
  i technik badawczych i dydaktycznych;
·  zdolność sprawnego prowadzenia badań naukowych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik
  badawczych;
·  umiejętność pracy w zespole, gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach,
  stażach naukowych;
·  dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    Podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie).
2.    Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
     dydaktycznej i organizacyjnej.
3.    Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
4.    Odpis dyplomu doktora.
5.    Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
     adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne
     (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) 
http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
6.    Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca
     do zaliczenia do liczby
pracowników prowadzących działalność naukową.
7.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
8.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie 
http://bip.uwm.edu.pl/node/969
9.    Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478
ze zm.
). Proponowane wynagrodzenie 4680,- zł brutto.
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 02.08.2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.07.2021
Data publikacji:
02.07.2021 12:06
Data aktualizacji:
10.08.2021 11:22
Liczba wyświetleń:
555
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygniecie konkursu_adiunkt bad-dydakt_K.Zoologii.pdf362.39 KB