Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chemii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chemii
 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 
• stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne,
  specjalność chemia organiczna,
• dorobek naukowy co najmniej 100 pkt. MEiN, w tym co najmniej 40 pkt. MEiN w okresie 5 lat przed
  złożeniem wniosku,
• dorobek naukowy co najmniej 50 pkt. MEiN uzyskanych jako pierwszy autor,
• dorobek naukowy co najmniej 60 pkt. MEiN w czasopismach z IF,
• co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy,
• posiadać udokumentowany dorobek naukowy (lista JCR) w zakresie nauk chemicznych ze szczególnym
  uwzględnieniem chemii organicznej,
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu chemii,
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dotyczy obcokrajowców).
   
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1.  Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
 2.  Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej
  i organizacyjnej.
 3. Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu./node/969.
 4. Odpis dyplomu nadającego stopień doktora.
 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta
  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4 do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie).
 6.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
 7.  Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 221 r. poz. 478). http://bip.uwm.edu.pl/.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
 9. Deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty).
 10. Deklaracja o złożeniu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej (bez daty).
  
Informacje:
 • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 04 w terminie do dnia 04.08.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.08.2021 r. 
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale 4680-5000 zł.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uczelnia nie zapewnia mieszkania.         
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.07.2021
Data publikacji:
06.07.2021 12:28
Data aktualizacji:
17.09.2021 14:16
Liczba wyświetleń:
600
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt_K_Chemii.pdf226.87 KB