Nr 112 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Badawczego Klinicznych Nauk Weterynaryjnych”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 112
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
 
w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „
Utworzenie Centrum Badawczego Klinicznych Nauk Weterynaryjnych”
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje Rektorowi podjęcie
    realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „
Utworzenie Centrum Badawczego Klinicznych
    Nauk Weterynaryjnych
”.
2.  Szacowany koszt zadania wynosi 50 200 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście
    tysięcy złotych 00/100).
 
§ 2
Środki finansowe na realizację inwestycji w wysokości 38 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści
osiem milionów złotych 00/100) będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, nabór w ramach Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych Konkurs
nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/21. Pozostała kwota, tj. 12 200 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) stanowi wkład własny Uczelni.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.06.2021
Data publikacji:
14.07.2021 09:39
Data aktualizacji:
14.07.2021 09:40
Liczba wyświetleń:
395
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Ucchw112_2021.pdf54.05 KB