Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty
 w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1.     Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych,
2.     Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej (np. realizacja badań w ramach prac
      dyplomowych),
3.     Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej,
4.     Umiejętność analizy i interpretacji wyników,
5.     Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie prac
     naukowych,
6.     Znajomość technik laboratoryjnych, m.in.:
·   Hodowli in vitro komórek zwierzęcych;
·   Analiz ekspresji genów (real-time PCR) i białek (Western Blot);
·   Technik laboratoryjnych (ELISA, immunohistochemia).
7.     Pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole.
 
Mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość powyższych technik (certyfikaty ze szkoleń, publikacje naukowe oraz doniesienia konferencyjne, których kandydat jest współautorem, list polecający od dotychczasowego opiekuna naukowego).
Opis zadań:
Stypendysta będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu SONATA 16,
pt. „Omentyna jako nowy regulator funkcjonowania macicy świni w okresie okołoimplantacyjnym”, kierowanym przez dr Martę Kieżun.
 
Typ konkursu NCN: SONATA – NZ
Termin składania ofert upływa 9 sierpnia 2021, 00:00
Termin rozstrzygnięcia: 12 sierpnia 2021, 00:00
Warunki zatrudnienia:
1. Stypendium wypłacane przez 36 miesięcy: w wysokości 2 400 zł (18 miesięcy),
    a następnie 3 700 zł (18 miesięcy),
2. Kandydat w dniu podpisania umowy powinien być wpisany na listę doktorantów Szkoły
    Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z art. 200 ust. 4 ustawy Prawo
    o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668).
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2021 r.
Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres e-mail: marta.kiezun@uwm.edu.pl:
·     CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe,
    publikacje w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań
    naukowych, nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych,
    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie
    moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
    z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000,
    z późn.zm.
”)
,
·     kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
·     list polecający od dotychczasowego opiekuna naukowego,
·     kopie certyfikatów potwierdzających znajomość technik molekularnych.
·     Oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły
    Doktorskiej UWM w roku akademickim 2021/22.
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami
(o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.07.2021
Data publikacji:
15.07.2021 18:54
Data aktualizacji:
15.07.2021 18:54
Liczba wyświetleń:
537
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument